Cùng nghe bài hát “Quyền trẻ em” Em hãy ghi lại các quyền trẻ em được nhắc tới trong bài hát?

  • 1 Đánh giá

1. Khởi động

  • Cùng nghe bài hát “Quyền trẻ em”
  • Em hãy ghi lại các quyền trẻ em được nhắc tới trong bài hát?

Bài làm:

  • Các quyền trẻ em được nhắc tới trong bài hát: Chúng em có quyền được chăm lo,chúng em có quyền bảo vệ ,chúng em có quyền được tham gia

  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công dân 6 kết nối tri thức