Đáp án câu 3 đề kiểm tra học kỳ 2 (Phần 9) Vật lý 6

  • 1 Đánh giá

Câu 3:

Hãy tính xem:

a) ứng với bao nhiêu $^{0}F$?

b) ứng với bao nhiêu $^{0}C$?

Bài làm:

a) +

+

b) +

+

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021