Giải bài 25 vật lí 6: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Sự đông đặc là gì? Để trả lời câu hỏi trên, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo). Với phần tóm tắt lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Kiến thức trọng tâm
  • Hướng dẫn giải bài tập SGK

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM:

  • Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi là sự đông đặc.
  • Phần lớn các chất nóng chảy (hay đông đặc) ở một nhiệt độ xác định. Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ nóng chảy. Nhiệt độ nóng chảy của các chất khác nhau thì khác nhau.
  • Trong thời gian nóng chảy (hay đông đặc) nhiệt độ của vật không thay đổi.

Giải bài 25 vật lí 6: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo) - sgk trang 77

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 78 - sgk Vật lí lớp 6

Căn cứ vào đường biểu diễn vừa vẽ được, trả lời các câu hỏi sau đây:

C1. Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu đông đặc ?

C2. Trong các khoảng thời gian sau, dạng của đường biểu diễn có đặc điểm gì:

- Từ phút 0 đến phút thứ 4;

- Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7;

- Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15 ?

C3. Trong các khoảng thời gian sau, nhiệt độ của băng phiến thay đổi thế nào:

- Từ phút 0 đến phút thứ 4;

- Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7;

- Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15 ?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 78 - sgk Vật lí lớp 6

Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau:

a) Băng phiến đông đặc ở (1)........Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ đông đặc của băng phiến. Nhiệt độ đông đặc (2)........nhiệt độ nóng chảy.

b) Trong thời gian đông đặc, nhiệt độ của băng phiến (3)........

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài

Câu 5: trang 78 - sgk vật lí 6

Giải câu 5 bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo) - sgk Vật lí 6 trang 78

Hình 25.1 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian nóng chảy của chất nào ?

Hãy mô tả sự thay đổi nhiệt độ và thể của chất đó khi nóng chảy ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: trang 79 - sgk Vật lí 6

Trong việc đúc tượng đồng, có những quá trình chuyển thể nào của đồng ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: trang 79 - sgk Vật lí 6

Tại sao người ta dùng nhiệt độ của nước đá đang tan để làm một mốc đo nhiệt độ ?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm vật lí 6 bài 25 vật lí 6: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021