Giải câu 5 bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo) sgk Vật lí 6 trang 78

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài

Câu 5: trang 78 - sgk vật lí 6

Giải câu 5 bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo) - sgk Vật lí 6 trang 78

Hình 25.1 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian nóng chảy của chất nào ?

Hãy mô tả sự thay đổi nhiệt độ và thể của chất đó khi nóng chảy ?

Bài làm:

Nhìn trên hình từ phút thứ 1 đến phút thứ 4, nhiệt độ của chất đó không đổi và bằng 0C, đó chính là nhiệt độ nóng chảy của chất đó

Tra bảng 25.2 ta thấy nhiệt độ nóng chảy của nước là 0C

Do đó hình 25.1 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi nóng chảy của nước.

Mô tả sự thay đổi nhiệt độ và thể của nước:

Thời gian đun (phút)Nhiệt độ (C)Thể rắn hay lỏng
0-4rắn
10rắn và lỏng
20rắn và lỏng
30rắn và lỏng
40rắn và lỏng
52lỏng
64lỏng
76lỏng
  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021