Trả lời các câu hỏi C1,C2,C3 bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo) sgk Vật lí 6 trang 77

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 78 - sgk Vật lí lớp 6

Căn cứ vào đường biểu diễn vừa vẽ được, trả lời các câu hỏi sau đây:

C1. Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu đông đặc ?

C2. Trong các khoảng thời gian sau, dạng của đường biểu diễn có đặc điểm gì:

- Từ phút 0 đến phút thứ 4;

- Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7;

- Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15 ?

C3. Trong các khoảng thời gian sau, nhiệt độ của băng phiến thay đổi thế nào:

- Từ phút 0 đến phút thứ 4;

- Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7;

- Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15 ?

Bài làm:

C1. Tới 80C thì băng phiến bắt đầu đông đặc

C2. Từ phút 0 đến phút thứ 4: Đường biểu diễn đi xuống

Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7: Đường biểu diễn là đường thẳng, nằm ngang

Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15: Đường biểu diễn là đường thẳng và đi xuống \

C3. Nhiệt độ của băng phiến thay đổi trong các khoảng thời gian:

Từ phút 0 đến phút thứ 4: Nhiệt độ của băng phiến giảm dần (Giảm từ 86C về 80C)

Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7: Nhiệt độ của băng phiến không đổi (80C)

Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15: Nhiệt độ của băng phiến giảm (Giảm từ 80C về 60C)

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021