Khi băng phiến đã nóng cháy hết thì nhiệt độ cua băng phiến sẽ thay đối như thế nào theo thời gian? Đường biểu diễn từ phút 11 đến phút 15 là đoạn thẳng nằm ngang hay nằm nghiêng? -trang 76 sgk vật lí 6

  • 1 Đánh giá

C4: trang 76 - sgk vật lí 6

Khi băng phiến đã nóng cháy hết thì nhiệt độ cua băng phiến sẽ thay đối như thế nào theo thời gian? Đường biểu diễn từ phút 11 đến phút 15 là đoạn thẳng nằm ngang hay nằm nghiêng?

Bài làm:

Khi băng phiên đã nóng chảy hết thì nhiệt độ của băng phiến lại tiếp tục tăng, đường biểu diễn từ phút thứ 11 đôn phút thứ 15 là đoạn nằm nghiêng lên (đoạn CD).

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải vật lí 6 sách mới kết nối, chân trời, cánh diều