Đáp án đề thi thử nghiệm mới nhất môn Địa lý lần 3 của Bộ giáo dục

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu 1 – A

Câu 21 – C

Câu 2 – C

Câu 22 – D

Câu 3 – B

Câu 23 – A

Câu 4 – C

Câu 24 – A

Câu 5 – C

Câu 25 – C

Câu 6 – B

Câu 26 – D

Câu 7 – C

Câu 27 – A

Câu 8 – D

Câu 28 – B

Câu 9 – C

Câu 29 – C

Câu 10 – A

Câu 30 – B

Câu 11 – A

Câu 31 – D

Câu 12 – D

Câu 32 – A

Câu 13 – A

Câu 33 – B

Câu 14 – D

Câu 34 – D

Câu 15 – D

Câu 35 – A

Câu 16 – D

Câu 36 – D

Câu 17 – C

Câu 37 – D

Câu 18 – A

Câu 38 – D

Câu 19 – B

Câu 39 – C

Câu 20 - B

Câu 40 - B

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021