Đáp án đề thi thử THPT quốc gia môn Địa năm 2017 Đề số 22

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu 1 – A

Câu 21 – C

Câu 2 – C

Câu 22 – A

Câu 3 – D

Câu 23 – C

Câu 4 – D

Câu 24 – C

Câu 5 – C

Câu 25 – B

Câu 6 – C

Câu 26 - A

Câu 7 – A

Câu 27 – B

Câu 8 – B

Câu 28 – C

Câu 9 – B

Câu 29 – C

Câu 10 – C

Câu 30 – B

Câu 11 – B

Câu 31 – C

Câu 12 – A

Câu 32 – B

Câu 13 – D

Câu 33 – C

Câu 14 – A

Câu 34 – A

Câu 15 – C

Câu 35 – C

Câu 16 –A

Câu 36 – B

Câu 17 – A

Câu 37 – C

Câu 18 – C

Câu 38 – C

Câu 19 – A

Câu 39 – B

Câu 20 - A

Câu 40 - C

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021