Đáp án Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 của trường THPT chuyên Thái Bình lần 4

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐÁP ÁN

1. B11. D21. B31. D41. D
2. A12. B22. B32. C42. D
3. B13. C23. D33. A43. B
4. C14. C24. A34. D44. A
5. C15. D25. A35. A45. C
6. A16. C26. B26. B46. D
7. D17. B27. B37. B47. C
8. D18. D28. C38. A48. C
9. A19. C29. D39. C49. A
10. A20. A30. A40. C50. D
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021