Đáp án đề thi khảo sát chất lượng môn toán năm 2017- Sở giáo dục đào tạo Thanh Hóa

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án

1. D11. C21. D31. D41. A
2. D12. B22. B32. B42. D
3. A13. C23. B33. C43. B
4. B14. C24. C34. A44. B
5. D15. B25. B35. D45. D
6. A16. A26. D36. C46. B
7. D17. C27. D37. B47. A
8. D18. A28. C38. A48. A
9. A19. A29. C39. A49. A
10. A20. C30. C40. C50. B
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021