Đáp án đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017- đề tham khảo số 10

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án

1. A26. B
2. D27. B
3. B28. B
4. A29. B
5. C30. D
6. D31. B
7. C32. C
8. D33. D
9. B34. A
10. C35. A
11. C36. A
12. D37. A
13. C38. B
14. A39. D
15. A40. B
16. D41. C
17. A42. B
18. A43. B
19. A44. A
20. D45. A
21. A46. A
22. B47. A
23. B48. D
24. C49. D
25. C50. C
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021