Đáp án Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 của trường THPT chuyên Quốc học Huế lần 2

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐÁP ÁN

1. B11. B21. B31. C41. A
2. B12. B22. A32. C42. A
3. D13. B23. D33. A43. B
4. B14. C24. D34. D44. D
5. D15. A25. A35. B45. D
6. C16. D26. D36. C46. A
7. C17. C27. A37. D47. D
8. B18. D28. D38. A48. C
9. A19. C29. C39. A49. A
10. B20. B30. C40. C50. B
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021