Đáp án Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 của trường THPT chuyên- ĐH Vinh lần 3

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐÁP ÁN

1. A11. A21. A31. B41. D
2. C12. B22. A32. D42. D
3. A13. D23. D33. A43. A
4. C14. B24. A34. A44. C
5. A15. A25. A35. C45. C
6. D16. D26. A36. B46. C
7. C17. C27. B37. D47. A
8. D18. D28. C38. B48. C
9. B19. B29.D39. B49. C
10. D20. B30. C40. B50. B
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021