Đáp án Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017- Đề tham khảo số 5

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐÁP ÁN

1. D26. C
2. A27. C
3. C28. B
4. B29. D
5. A30. B
6. C31. D
7. A32. C
8. A33. B
9. C34. B
10. B35. A
11. D36. C
12. C37. D
13. D38. A
14. B39. B
15. B40. A
16. D41. D
17. A42. C
18. D43. A
19. A44. B
20. C45. A
21. D46. C
22. B47. D
23. C48. A
24. D49. A
25. B50. D
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021