Đặt câu hỏi có cụm từ Khi nào? cho những câu sau:

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

2. Đặt câu hỏi có cụm từ Khi nào? cho những câu sau:

a. Những hôm mưa phùn gió bấc, trời rét cóng tay.

b. Vào những đêm có trăng sao, lũy tre làng đẹp như tranh vẽ.

c. Chủ nhât tới, cô giáo sẽ đưa cả lớp đi thăm vườn thú.

d. Chúng tôi thường về thăm ông bà vào những ngày nghỉ.

Bài làm:

a. Những hôm mưa phùn gió bấc, trời rét cóng tay.

=> Khi nào trời rét cóng tay?

b. Vào những đêm có trăng sao, lũy tre làng đẹp như tranh vẽ.

=> Lũy tre làng đẹp như tranh vẽ khi nào?

c. Chủ nhật tới, cô giáo sẽ đưa cả lớp đi thăm vườn thú.

=> Khi nào cả lớp sẽ được cô giáo đưa đi thăm vườn thú?

d. Chúng tôi thường về thăm ông bà vào những ngày nghỉ.

=> Khi nào các bạn về thăm ông bà?

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021