Đặt một bóng đèn pin đang sáng trước một màn chắn. Trong khoảng từ bóng đèn pin đến màn chắn, đặt một miếng bìa. Trên màn chắn có vùng sáng, vùng tối. Vùng tối đo gọi là bóng đen của miếng bìa. Giải thích tại sao ?....

  • 1 Đánh giá

3. Bóng đen và bóng mờ

a, Đặt một bóng đèn pin đang sáng trước một màn chắn. Trong khoảng từ bóng đèn pin đến màn chắn, đặt một miếng bìa. Trên màn chắn có vùng sáng, vùng tối. Vùng tối đo gọi là bóng đen của miếng bìa. Giải thích tại sao ? Nếu di chuyển tấm bìa lại gần màn chắn thì kích thước vùng tối sẽ thay đổi như thế nào?

b, Thay bóng đèn pin bằng 1 dãy 3 bóng đèn. Ta thấy xuất hiện trên màn: vùng sáng, vùng tối, và vùng nửa sáng nửa tối. Vùng nửa sáng nửa tối gọi là bóng mờ của miếng bìa. Giải thích vì sao?

Bài làm:

a, Trên màn chắn có vùng tối, vùng tối đó gọi là bóng đen của miêng bìa vì: miếng bìa không phải là môi trường đồng tính, trong suốt nên ánh sáng từ bóng đèn không thể xuyên qua được vì thế trên màn chắn mới xuất hiện vùng tối.

Nếu di chuyển tấm bìa lại gần màn chắn thì kích thước vùng tối sẽ lớn hơn.

b, Trên màn sáng xuất hiện vùng sáng, vùng tối, vùng nửa sáng nửa tối vì: Ở đây ta có 1 dãy gồm 3 bóng đèn nên với mỗi bóng đèn thì sẽ có 3 vùng tối tương ứng khác nhau. Do thế vùng tối từ bóng đèn này có thể sẽ là một phần vùng sáng từ bóng đèn khác. VÌ vậy vùng giao nhau của cả 3 vùng tối trên màn chắn thì là vùng tối, còn vùng giao nhau của 1, 2 vùng tối thì là vùng nửa sáng nửa tối.

  • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021