Ở nơi nào trên trái đất xảy ra hiện tượng nhật thực toàn phần. Mặt trăng ở vị trí nào thì người đứng ở điểm A trên trái đất thấy trăng sáng, thấy có nguyệt thực

  • 1 Đánh giá

Câu hỏi:

a,Ở nơi nào trên trái đất xảy ra hiện tượng nhật thực toàn phần.

b, Mặt trăng ở vị trí nào thì người đứng ở điểm A trên trái đất thấy trăng sáng, thấy có nguyệt thực.

Bài làm:

a, Ở vị trí 1 trên trái đất xảy ra hiện tượng nhật thực toàn phần.

b, Mặt trăng ở vị trí 2 và 4 thì người đứng ở điểm A trên trái đất thấy trăng sáng.

Mặt trăng ở vị trí 3 thì người đứng ở điểm A trên trái đất thấy có nguyệt thực.

  • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 CTST