Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây.

  • 1 Đánh giá

III. Nguyên tử khối. Phân tử khối

1. Nguyên tử khối

Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây. ( thể tích; kích thước; đvC; khối lượng)

Nguyên tử khối là.....(1)......của một nguyên tử tính bằng.....(2)......

Bài làm:

Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đvC

  • 50 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 CTST