Hóa trị là gì? Hóa trị của một nguyên tố nhóm nguyên tử được xác định như thế nào?

 • 1 Đánh giá

II. Hóa trị

1. Cách xác định hóa trị

câu 1: Hóa trị là gì?

Câu 2: Hóa trị của một nguyên tố nhóm nguyên tử được xác định như thế nào?

Bài làm:

Câu 1:

Hóa trị là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố khác.

Câu 2:

Quy ước: H hoá trị I , chọn làm đơn vị và O có hóa trị II
Một nguyên tử nguyên tố khác liên kết với bao nhiêu nguyên tử H thì nói nguyên tố đó có hoá trị là bấy nhiêu.

Ví dụ :

 • HCl: Cl hoá trị I.
 • CH4: C hóa trị IV
 • NH3:N hóa trị III
 • H2O:O hóa trị II

Dựa vào khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố khác với oxi để xác định hóa trị. Hóa trị của oxi được xác định bằng 2 đơn vị.

Ví dụ:

 • CaO: Ca hóa trị II.
 • CO2: C hóa trị IV.
 • CrO3: Cr hóa trị VI.

Hóa trị của nhóm nguyên tử: dựa vào khả năng liên kết của nhóm nguyên tử với bao nhiêu nguyên tử H

 • Đối với HNO3 nhóm NO3 có hóa trị I vì liên kết với 1 nguyên tử H
 • H2SO4 nhóm SO4 có hóa trị II vì liên kết với 2 nguyên tử H
 • HOH: nhóm OH hóa trị I
 • H3PO4: nhóm PO4 hóa trị III
 • 119 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021