Hãy điền các cụm từ thích hợp: được tích điện, không còn điện tích nữa, dòng các điện tích dịch chuyển, có hướng, hỗn loạn, hai đầu dây bóng đèn vào chỗ trống trong khung dưới đây để trả lời câu hỏi a

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

I. Dòng điện

Hãy điền các cụm từ thích hợp: được tích điện, không còn điện tích nữa, dòng các điện tích dịch chuyển, có hướng, hỗn loạn, hai đầu dây bóng đèn vào chỗ trống trong khung dưới đây để trả lời cho câu hỏi a.

Trước khi đèn ở bút thử điện lóe sáng, tấm phim ................... Sau khi đèn ở bút thử điện lóe sáng rồi tắt, tấm phim ....................

Vậy, đèn lóe sáng là do có ..................... qua .................., đèn tắt là do không còn có .................. qua ........................

Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển .......................

Bài làm:

Trước khi đèn ở bút thử điện lóe sáng, tấm phim được tích điện. Sau khi đèn ở bút thử điện lóe sáng rồi tắt, tấm phim không còn tích điện nữa.

Vậy, đèn lóe sáng là do có dòng các điện tích dịch chuyển qua hai đầu dây bóng đèn, đèn tắt là do không còn có dòng các điện tích dịch chuyển qua hai đầu dây bóng đèn.

Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.

  • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 VNEN