Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi ở dưới:

  • 1 Đánh giá

6. Tìm hiểu chủ ngữ tròng câu kể Ai làm gì?

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi ở dưới.

Một đàn ngỗng vươn dài cổ, chúi mỏ về phía trước, định đớp bọn trẻ. Hùng đút vội khẩu súng gỗ vào túi quần, chạy biến. Thắng mếu máo nấp vào sau lưng Tiến. Tiến không có súng, cũng chẳng có kiếm. Em liền nhặt một cành xoan, xua đàn ngỗng ra xa. Đàn ngỗng kêu quàng quạc, vươn cổ chạy miết.

Theo Tiếng Việt 2, 1988

1) Những câu nào trong đoạn trích là câu kể Ai làm gi?

2) Trong mỗi câu kể Ai làm gì? vừa tìm được, từ ngữ nào là chủ ngữ?

Gợi ý: Em tìm bộ phận chính thứ nhất của câu, trả lời câu hỏi Ai? Con gì ?

3) Chủ ngữ của câu kể Ai làm gì? có ý nghĩa gì?

a. Chỉ sự vật có hoạt động được nói đến ở vị ngữ.

b. Chỉ sự vật có trạng thái được nói đến ở vị ngữ.

c. Chỉ sự vật có đặc điểm được nói đến ở vị ngữ.

Bài làm:

1. Những câu kể "Ai làm gì?" là:

  • Một đàn ngỗng vươn dài cổ, chúi mỏ về phía trước, định đớp bọn trẻ.
  • Hùng đút vội khẩu súng gỗ vào túi quần, chạy biến.
  • Thắng mếu máo nấp vào sau lưng Tiến.
  • Em liền nhặt một cành xoan, xua đàn ngỗng ra xa.
  • Đàn ngỗng kêu quàng quạc, vươn cổ chạy miết.

2. Chủ ngữ của các câu vừa tìm được là:

Một đàn ngỗng /vươn dài cổ, chúi mỏ về phía trước, định đớp bọn trẻ.

CN

Hùng /đút vội khẩu súng gỗ vào túi quần, chạy biến.

CN

Thắng /mếu máo nấp vào sau lưng Tiến.

CN

Em /liền nhặt một cành xoan, xua đàn ngỗng ra xa.

CN

Đàn ngỗng /kêu quàng quạc, vươn cổ chạy miết.

CN

3. Chủ ngữ của câu kể Ai làm gì có ý nghĩa:

Đáp án đúng là: a. Chỉ sự vật có hoạt động được nói đến ở vị ngữ.

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021