Đọc thầm khổ thơ hai, nêu cách hiểu của em về mỗi câu thơ

  • 1 Đánh giá

6. Đọc thầm khổ thơ hai, nêu cách hiểu của em về mỗi câu thơ

M: - Một ngôi sao chẳng sáng đêm.

—> Một ngôi sao không làm nên đêm sao sáng.

—> Nhiều ngôi sao mới làm nên đêm sao sáng.

- Một thân lúa chín chẳng nên mùa vàng

—> ........................

—> ........................

- Một người đâu phải nhân gian?

—> ........................

—> .......................

Bài làm:

Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng.

  • Một thân lúa chín không làm nên mùa lúa chín.
  • Nhiều thân lúa chín mới làm nên mùa lúa chín.

Một người đâu phải nhân gian?

  • Một người không là cả loài người.
  • Nhiều người mới làm nên nhân loại.
  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021