Dựa vào số liệu ở bảng 1, hãy: Xếp các đại dương theo thứ tự từ lớn đến nhỏ về diện tích. Cho biết đại dương nào sâu nhất.

  • 1 Đánh giá

5. Tìm hiểu các đại dương trên thế giới

a. Quan sát hình 1 bài 9, hãy chỉ và nêu tên các đại dương trên thế giới.

b. Dựa vào số liệu ở bảng 1, hãy:

  • Xếp các đại dương theo thứ tự từ lớn đến nhỏ về diện tích.
  • Cho biết đại dương nào sâu nhất.

Bài làm:

a. Chỉ và nêu tên các đại dương trên hình 1 bài 9

  • Trên thế giới có 4 đại dương, đó là: Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương

b. Dựa vào số liệu bảng 1 ta có:

  • Các đại dương theo thứ tự từ lớn đền nhỏ về diện tích là: Thái Bình Dương -> Đại Tây Dương -> Ấn Độ Dương -> Bắc Băng Dương
  • Đại dương sâu nhất đó chính là Thái Bình Dương với độ sâu 11034m.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lý 5 VNEN