Gạch dưới các kết hợp từ đúng:

  • 1 Đánh giá

b. Gạch dưới các kết hợp từ đúng:

  • Tương lai sáng lạn - Tương lai xán lạn
  • Bản tuyên ngôn - Bảng tuyên ngôn
  • Bôn ba hải ngoại - Buôn ba hải ngoại
  • Nói năng tùy tiện - Nói năng tự tiện

Bài làm:

  • Tương lai sáng lạn - Tương lai xán lạn
  • Bản tuyên ngôn - Bảng tuyên ngôn
  • Bôn ba hải ngoại - Buôn ba hải ngoại
  • Nói năng tùy tiện - Nói năng tự tiện

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 6 tập 1 VNEN