Đọc kĩ đoạn văn thứ ba trong văn bản( từ " Càng lạ hơn nữa" đến "cứu nước") và nêu cảm nhận của em về chi tiết: Bà con, làng xóm vui long góp gạo nuôi câu bé.

  • 1 Đánh giá

d. Đọc kĩ đoạn văn thứ ba trong văn bản( từ " Càng lạ hơn nữa" đến "cứu nước") và nêu cảm nhận của em về chi tiết: Bà con, làng xóm vui long góp gạo nuôi câu bé.

Bài làm:

Chi tiết " bà con làng xóm vui lòng góp gạo nuôi cậu bé" cũng là một chi tiết có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Lúc này đây Gióng không chỉ là con của bố mẹ cậu nữa mà Gióng trở thành là đứa con của nhân dân, được nhân dân nuôi nấng. Gióng lớn lên nhờ tình yêu thương, giúp đỡ của mọi người. Tình yêu thương ấy chính là sức mạnh của nhân dân, sức mạnh của tinh thần đồng sức, đồng lòng. Bên cạnh đó, Gióng lớn nhanh như thổi, vươn vai thành tráng sĩ. Đây cũng là chi tiết thể hiện sức mạnh của nhân dân, sức mạnh của dân tộc. Khi hoà bình là những người lao đông rất bình thường, nhưng khi chiến tranh xảy ra, sự đoàn kết đã hoá thành sức mạnh phi thường, vùi chôn quân giặc.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 6 tập 1 VNEN