Từ loại nào dưới đây không được học ở kì 1 lớp 6? Chọn phương án đúng

  • 1 Đánh giá

4. Hệ thống hóa kiến thức theo từ loại:

a. Từ loại nào dưới đây không được học ở kì 1 lớp 6? Chọn phương án đúng:

A. Danh từ B. Động từ

C. Tính từ D. Số từ

E. Lượng từ G. Quan hệ từ

H. Chỉ từ

b. Từ loại nào dưới đây có ít khả năng mở rộng thành cụm từ?

A. Danh từ B. Động từ

C. Tính từ D. Số từ.

c. Nối các ý nghãi khái quát ở cột bên phải với tên gọi từ loại của nó ở cột bên trái:

(1) Danh từ

(a) Chỉ hoạt động, hành động, vận động, tiến triển,…

(2) Động từ

(b) Chỉ tính chất, trang thái,…

(3) Tính từ

(c) Chỉ sự vật, hiện tượng, khái niệm,…

(4) Số từ

(d) Chỉ lượng nhiều hay ít của sự vật

(5) Lượng từ

(e) Xác định vị trí của sự vật trong không gian, thời gian

(6) Chỉ từ

(f) Chỉ số lượng hoặc thứ tự

Bài làm:

a. G. Quan hệ từ

b. A. Danh từ

B. Động từ

C. Tính từ

c.

  • 1-c: Danh từ chỉ sự vật, hiện tượng, khái niệm,…
  • 2-a: Động từ chỉ hoạt động, hành động, vận động, tiến triển,…
  • 3-b: Tính từ chỉ tính chất, trang thái,…
  • 4-d: Số từ chỉ lượng nhiều hay ít của sự vật
  • 5-f: Lượng từ chỉ số lượng hoặc thứ tự
  • 6-e: Chỉ từ xác định vị trí của sự vật trong không gian, thời gian
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021