Đọc câu và đoạn trích dưới đây, chú ý các từ in đậm

  • 1 Đánh giá

b. Đọc câu và đoạn trích dưới đây, chú ý các từ in đậm:

  • Vài hôm sau, người láng giềng sang chơi, nhìn cái biển, nói:…
  • Các hoàng tử phải cởi giáp xin hàng. Thạch Sanh sai dọn một bữa cơm thiết đãi những kẻ thua trận. Cả mấy vạn tướng lĩnh,quân sĩ thấy Thạch Sanh chỉ cho dọn ra vẻn vẹn có một niêu cơm tí xíu, bĩu môi, không muốn cầm đũa.

Thảo luận: gọi các từ những, các, cả, mấy, vài,... là các lượng từ (từ chỉ lượng nhiều hay ít của sự vật). Hãy xác định những lượng từ trong các tập hợp dưới đây. Giải thích vì sao lại xác định như vậy.

  • những, các, vài, mấy, dăm, mươi,....
  • trăm, nghìn, triệu,...
  • khối, đống, tá, chục,...

Bài làm:

Tập hợp trên đều là là lượng từ vì đều chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021