Getting started Unit 1: A visit from a pen pal

  • 1 Đánh giá

Phần getting started là phần khởi động của unit 1 với chủ đề: A visit from a penpal (Chuyến thăm của một người bạn qua thư). Phần này sẽ giúp bạn học nắm qua được nội dung chủ đề sắp học. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

Getting started - Unit 1: A visit from a penpal

Work with a partner. A foreign pen pal is coming to stay with you for a week. What activities would you do during the visit?(Thực hành với một bạn cùng học. Môt bạn tâm thư người ngoại quốc sắp đến ở với bạn một tuần. Trong khi đó, các bạn sẽ có những hoạt động gì?)

Giải

  • I’d take my friend to a traditional festival. (Tôi sẽ dẫn bạn ấy đến một lễ hội truyền thống)
  • I’d take him to the Temple of Literature. (Tôi sẽ dẫn anh ấy đến Văn Miếu)
  • I’d take him to the Dong Xuan Market or a night market. (Tôi sẽ dẫn anh ấy đến chợ Đồng Xuân hoặc một chợ đêm)
  • I’d take him to an art exhibition or a historical museum. (Tôi sẽ dẫn anh ấy đến nột triển lãm mỹ thuật hoặc một bảo tang lịch sử)
  • I’d invite him some traditional dishes like Pho, Bun Cha, Cha Ca, Banh Cuon, … (Tôi sẽ mời anh ấy các món ăn truyền thống như là Phở, Bún Chả, Chả Cá, Bánh cuốn,..)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021