Giải bài 2 trang 6 sách TBĐ địa lí 6

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 6 - sách TBĐ địa lí 6

Điền tiếp vào chỗ chấm (....) ở bảng dưới đây:

Tỉ lệ bản đồ

Khoảng cách trên bản đồ (cm)

Tương ứng trên thực địa là

cm

m

km

1 : 10 000

1 : 500 000

1 : 3 000 000

1

1

1

Bài làm:

Tỉ lệ bản đồ

Khoảng cách trên bản đồ (cm)

Tương ứng trên thực địa là

cm

m

km

1 : 10 000

1 : 500 000

1 : 3 000 000

1

1

1

10 000

500 000

3 000 000

100

5000

30 000

0,1

5

30

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021