Giải bài 1 trang 22 sách TBĐ địa lí 6

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 22 - sách TBĐ địa lí 6

Dựa vào nội dung bài học, em hãy cho biết:

  • Quá trình hình thành mỏ nội sinh......................................................
  • Quá trình hình thành mỏ ngoại sinh............................................................
  • Quá trình hình thành mỏ nội sinh và mỏ ngoại sinh khác nhau như thế nào?..................................

Bài làm:

  • Qúa trình hình thành mỏ nội sinh: Được hình thành do mắc ma rồi được đưa lên gần mặt đất do tác động của nội lực.
  • Qúa trình hình thành mỏ ngoại sinh: Được hình thành do quá trình tích tụ vật chất, thường ở những chỗ trũng do tác động của ngoại lực.
  • Sự khác nhau giữa mỏ nội sinh và ngoại sinh: Mỏ nội sinh được hình thành do tác động của nội lực còn mỏ ngoại sinh hình thành do tác động của ngoại lực

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021