Giải bài 4 trang 29 sách TBĐ địa lí 6

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Trang 29 - sách TBĐ địa lí 6

Dựa vào lược đồ hình 1, em hãy tìm và ghi lại tên, lượng mưa của hai khu vực có lượng mưa cao nhất và thấp nhất.

Nơi có lượng mưa cao nhất là ....................... nằm ở khu vực.........................

Nơi có lượng mưa thấp nhất là ...................... nằm ở lục địa ..........................

Bài làm:

Dựa vào lược đồ hình 1 ta thấy:

Nơi có lượng mưa cao nhất là Xêrapungi (10 824mm) nằm ở khu vực Nam Á

Nơi có lượng mưa thấp nhất là Ikikê (3mm) nằm ở lục địa Nam Mĩ

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021