Giải bài tập 2 trang 45 sách TBĐ địa lí 8

  • 1 Đánh giá

Bài tập 2: Trang 45 - sách TBĐ địa lí 8

Đọc lát cắt các thể tổng hợp lãnh thổ theo tuyến (điền tiếp vào chỗ chấm). Đọc lát cắt từ trên xuống và xác lập mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên để nhận xét và khái quát hóa đặc điểm tự nhiên (một khu, một miền) theo các mục dưới đây:

- Khu Việt Bắc (lát cắt AB từ sơn nguyên Đồng Văn đến cửa sông Thái Bình)

Trên mặt đất là các kiểu .... phát triển trên đất........ và ........ Đấy là khu vực địa hình ...... có độ cao từ khoảng ........ đến khoảng ......... Mặc dù đây là khu vực có địa hình cao nhất miền, nhưng nơi cao nhất không quá ........, nên diện tích có .......... rất nhỏ. Rừng ......... xuống thấp tới khoảng ........., vì đây là khu vực nằm ở vĩ độ .......... của nước ta, đồng thời cũng là khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió .......... Địa hình chủ yếu là các bề mặt san bằng cổ, phát triển trên nền địa chất có các loại ......... nhưng nhiều nhất là đá vôi. Địa hình đá vôi thường tạo thành các dãy núi đá có đỉnh ......... và sườn .............

- Miền cực Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ ( lát cắt EG từ TP. Hồ Chí Minh đến Đà Lạt) theo hướng ............... trên bản đồ. Miền này chủ yếu có các loại địa hình ................ Ở các địa hình cao (hình thành từ ...........) ta thấy chủ yếu có các kiểu rừng ............... phát triển trên đất .................. là chủ yếu. Vành đai rừng .............. lên rất cao, tới .............. Đây là miền nằm gần ................ hơn gần chí tuyến, nhiệt độ quanh năm nói chung ............ Rừng ................ có rất ít ở vùng Đà Lạt.

Bài làm:

- Khu Việt Bắc (lát cắt AB từ sơn nguyên Đồng Văn đến cửa sông Thái Bình)

Trên mặt đất là các kiểu rừng cận nhiệt đới phát triển trên đất Feralit trên đá vôiđất Feralit trên đá bazan Đấy là khu vực địa hình đồi núi có độ cao từ khoảng 200m đến khoảng 1500m Mặc dù đây là khu vực có địa hình cao nhất miền, nhưng nơi cao nhất không quá 1600m, nên diện tích có rừng ôn đới rất nhỏ. Rừng cận nhiệt đới xuống thấp tới khoảng 500m, vì đây là khu vực nằm ở vĩ độ cao của nước ta, đồng thời cũng là khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa đông bắc Địa hình chủ yếu là các bề mặt san bằng cổ, phát triển trên nền địa chất có các loại đá phiến, đá granit, đá trầm tích, đá cát kết và đá cuội kết nhưng nhiều nhất là đá vôi. Địa hình đá vôi thường tạo thành các dãy núi đá có đỉnh nhọn và sườn dốc

- Miền cực Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ ( lát cắt EG từ TP. Hồ Chí Minh đến Đà Lạt) theo hướng TN -ĐB. trên bản đồ. Miền này chủ yếu có các loại địa hình đồng bằng và cao nguyên. Ở các địa hình cao (hình thành từ đá bazan) ta thấy chủ yếu có các kiểu rừng nhiệt đới phát triển trên đất Feralit trên đá bazan là chủ yếu. Vành đai rừng nhiệt đới lên rất cao, tới 1000m. Đây là miền nằm gần xích đạo hơn gần chí tuyến, nhiệt độ quanh năm nói chung cao. Rừng cận nhiệt đới có rất ít ở vùng Đà Lạt.

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021