Giải bài Tập đọc: Bộ đội về làng Trang 7 Tiếng Việt 3

  • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 3 tập 2, Giải bài Tập đọc: Bộ đội về làng - trang 7 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài tập đọc này đều được hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

Câu 1 : Trang 7 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Nghe - viết: Hai Bà Trưng (từ Thành trì của giặc… đến hết)

Câu 2: Trang 7 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Điền vào chỗ trống:

a) l hay n?

lành …ặn, nao …úng, …anh lảnh

b) iêt hay iêc?

đi biền b…, thấy tiêng t…, xanh biêng b…

=> Hướng dẫn làm bài:

a) l hay n?

lành lặn, nao núng, lanh lảnh

b) iêt hay iêc?

đi biền biệt, thấy tiêng tiếc, xanh biêng biếc

Câu 3: Trang 7 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Thi tìm nhanh các từ ngữ:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l.

Chứa tiếng bắt đầu bằng n.

b) Chứa tiếng có vần iêt.

Chứa tiếng có vần iêc.

=> Hướng dẫn làm bài:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l: lây lan, lên, lửa, líu lo, lặng lẽ, lung linh,…

Chứa tiếng bắt đầu bằng n: no căng, nắng chói, nạo vét, nâu bùn,…

b) Chứa tiếng có vần iêt: biết, xiết, chiết, mải miết, tiết kiệm,…

Chứa tiếng có vần iêc: xanh biếc, chiếc lá, công việc, điếc tai,…


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021