Giải bài Chính tả: Buổi học thể dục Tiếng Việt 3 trang 91

  • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 3 tập 2, Giải bài chính tả Buổi học thể dục - trang 91 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài chính tả này đều được KhoaHoc hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

Câu 1: Trang 91 sgk TIếng Việt 3 tập 2

Nghe-viết:

Buổi học thể dục (từ Thầy giáo nói ...đến hết)

Câu 2: Trang 91 sgk TIếng Việt 3 tập 2

Viết tên các bạn học sinh trong câu chuyện Buổi học thể dục.

=> Hướng dẫn làm bài:

  • Đê- rốt-xi
  • Cô -rét -ti
  • Xtác -đi
  • Ga-rô-nê
  • Nen -li

Câu 3: Trang 91 sgk TIếng Việt 3 tập 2

Điền vào chỗ trống:

a) s hay x?

nhảy ...a, nhảy ...ào, ...ới vật

b) in hay inh?

điền k..., truyền t..., thể dục thể h...

=> Hướng dẫn làm bài:

a) s hay x?

nhảy xa, nhảy sào, sới vật

b) in hay inh?

điền kinh, truyền tin, thể dục thể hình


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021