Giải câu 102 bài 13: Bội và ước của một số nguyên sgk Toán 6 tập 1 Trang 97

  • 1 Đánh giá

Câu 102: Trang 97 - sgk toán lớp 6 tập 1

Tìm tất cả các ước của:

Bài làm:

Các ước của -3 là:

Các ước của 6 là:

Các ước của 11 là:

Các ước của -1 là

Hướng dẫn: Ta tìm ước của các giá trị tuyệt đối của các số, sau đó bổ sung thêm các ước mang dấu âm.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021