Giải câu 105 bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 Toán 6 tập 1 Trang 42

  • 1 Đánh giá

Câu 105: Trang 42 - sgk toán 6 tập 1

Dùng ba trong bốn chữ số 4, 5, 3, 0 hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số sao cho các số đó:

a) Chia hết cho 9

b) Chia hết cho 3 và không chia hết cho 9

Bài làm:

a) Trong bốn số 4, 5, 3, 0 có 3 chữ số có tổng chia hết cho 9 là 4, 5, và 0.

=> Ta lập được các số là: 450; 405; 504; 540.

b) Trong bốn số 4, 5, 3, 0 có 3 chữ số có tổng chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 là 4, 5, và 3.

=> Ta lập được các số là: 345; 354; 435; 453; 534; 543.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021