Giải câu 33 bài 6: Đoạn thẳng sgk Toán 6 tập 1 Trang 115

  • 1 Đánh giá

Câu 33: Trang 115 - sgk toán 6 tập 1

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Hình gồm hai điểm ... và tất cả các điểm nằm giữa ... được gọi là đoạn thẳng RS.

Hai điểm ... được gọi là hai mút của đoạn thẳng RS.

b) Đoạn thẳng PQ là hình gồm ...

Bài làm:

Ta có:

a) Hình gồm hai điểm R, S và tất cả các điểm nằm giữa R và S được gọi là đoạn thẳng RS.

Hai điểm R, S được gọi là hai mút của đoạn thẳng RS.

Hình vẽ minh họa:

Hướng dẫn giải câu 33 bài Đoạn thẳng

b) Đoạn thẳng PQ là hình gồm hai điểm P, Q và tất cả các điểm nằm giữa P, Q.

Hình vẽ minh họa:

Hướng dẫn giải câu 33 bài Đoạn thẳng

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021