Giải câu 106 bài 13: Bội và ước của một số nguyên sgk Toán 6 tập 1 Trang 97

  • 1 Đánh giá

Câu 106: Trang 97 - sgk toán lớp 6 tập 1

Có hai số nguyên a, b khác nhau nào mà $\vdots $$b$và $b$$ \vdots $không?

Bài làm:

Ta có \vdots $$b$và $b$$ \vdots $$a$

Nên a = b và bằng 1 hoặc -1

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021