Giải câu 41 bài: Luyện tập sgk Toán 6 tập 1 trang 79

  • 1 Đánh giá

Câu 41: Trang 79 - sgk toán 6 tập 1

Tính:

a)

b)

c)

Bài làm:

Ta có:

a) $(-38)+28$

= $-(38-28)=-10$

Vậy $(-38)+28=-10$

b) $273+(-123)$

= $273-123=150$

Vậy $273+(-123)=150$

c) $99+(-100)+101$

= $99+101+(-100)$

= $200+(-100)$

= $200-100=100$

Vậy $99+(-100)+101=100$

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021