Giải câu 12 bài 3: Ghi số tự nhiên Toán 6 tập 1 trang 10

  • 1 Đánh giá

Câu 12: Trang 10 - Toán 6 tập 1

Viết tập hợp các chữ số của số 2000.

Bài làm:

Gọi X là tập hợp các chữ số.

Các chữ số trong số 2000 gồm một số 2 và ba số 0.

Chú ý: Trong các chữ số trên, số 0 xuất hiện ba lần, nhưng trong khi biểu diễn tập hợp thì ta chỉ cần viết một lần.

=> X = { 2 ; 0 }.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021