Giải câu 99 bài: Luyện tập Toán 6 tập 1 trang 39

  • 1 Đánh giá

Câu 99: Trang 39 - sgk toán 6 tập 1

Tìm số tự nhiên có hai chữ số, các chữ số giống nhau, biết rằng số đó chia hết cho 2 và chia cho 5 thì dư 3.

Bài làm:

Gọi số phải tìm là .

=> $a\in$ {0, 2, 4, 6, 8} (1)

Theo bài ra : chia cho 5 dư 3 => $a\in$ {3, 8} (2)

Từ (1) và (2) => . ( t/mãn )

Vậy Số cần tìm thỏa mãn yêu cầu bài toán là 88.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021