Giải bài tập 114 trang 99 sgk toán 6 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 114: Trang 99 - sgk toán lớp 6 tập 1

Liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn:

Bài làm:

a. Ta có:

Nên

Ta có các số nguyên dương nhỏ hơn 8 là: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 và số 0.

Vậy |x| có thể là các số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.

Nên x là các số sau:

Vậy tổng của các số đó là:

b. Ta có:

Ta có các số nguyên dương nhỏ hơn 4 là: 1; 2; 3

Các số nguyên âm lớn hơn -6 là

Vậy các số lớn hơn -6 và nhỏ hơn 4 là:

Vậy tổng của các số đó là:

c. Ta có

Các số nguyên dương nhỏ hơn 21 là:

Các số nguyên âm lớn hơn - 20 là:

Vậy các số nguyên lớn hơn - 20 và nhỏ hơn 21 là:

Vậy tổng của các số đó là:

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021