Giải câu 8 bài 2: Ba điểm thẳng hàng sgk Toán 6 tập 1 Trang 106

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 106 - sgk Toán 6 tập 1

Ở hình 10 thì ba điểm A, B, C hay ba điểm A, M, N thẳng hàng? Lấy thước thẳng để kiểm tra.

Hướng dẫn giải câu 8 bài Ba điểm thẳng hàng

Bài làm:

Sử dụng thước thẳng để kiểm tra.

Kết luận: Ba điểm A, M, N thẳng hàng.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021