Giải câu 106 bài: Luyện tập Toán 6 tập 1 trang 42

  • 1 Đánh giá

Câu 106: Trang 42 - sgk toán 6 tập 1

Viết số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số sao cho số đó:

a) Chia hết cho 3.

b) Chia hết cho 9.

Bài làm:

a) Số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số chia hết cho 3 là 10002.

b) Số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số chia hết cho 9 là 10008.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021