Giải câu 3 bài 1: Điểm.Đường thẳng sgk Toán 6 tập 1 Trang 104

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 104 - sgk toán 6 tập 1

Hướng dẫn giải câu 3 bài Điểm.Đường thẳng

Xem hình 7 để trả lời các câu hỏi sau:

a) Điểm A thuộc những đường thẳng nào? Điểm B thuộc những đường thẳng nào? Viết câu trả lời bằng ngôn ngữ thông thường và kí hiệu.

b) Những đường thằng nào đi qua điểm B? Những đường thẳng nào đi qua điểm C? Ghi kết quả bằng kí hiệu.

c) Điểm D nằm trên đường thẳng nào và không nằm trên đường thẳng nào? Ghi kết quả bằng kí hiệu.

Bài làm:

Từ hình vẽ, ta có:

a)

  • Điểm A thuộc đường thẳng n và đường thẳng q.

Ký hiệu:

  • Điểm B thuộc đường thẳng n và đường thẳng m và đường thẳng p.

Ký hiệu:

b)

  • Ba đường thẳng m, n, p đi qua điểm B.

Ký hiệu:

  • Hai đường thẳng m, q đi qua điểm C.

Ký hiệu:

c)

  • Điểm D nằm trên đường thẳng q và không đường thẳng m, đường thẳng n và đường thẳng p.

Ký hiệu:

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021