Giải câu 51 bài: Luyện tập 1 Toán 6 tập 1 Trang 25

  • 1 Đánh giá

Câu 51: Trang 25 - sgk toán 6 tập 1

Đố: Điền số thích hợp vào ô vuông ở hình bên sao cho tổng các số ở mỗi dòng, ở mỗi cột, ở mỗi đường chéo đều bằng nhau.

Hướng dẫn giải câu 51 Luyện tập 1 Phép trừ và phép chia

Bài làm:

Ta có tổng của đường chéo thứ nhất là : 8 + 2 + 5 = 15

Dòng thứ 3 ô thứ 2 từ trái sang: ta cần điền thêm số 15 - (8 + 6) = 1

Cột thứ 3 ô thứ 2 từ trên xuống: ta cần điền thêm số 15 - (2 + 6) = 7

Dòng thứ 2 ô thứ nhất từ trái sang: ta cần điền thêm số 15 - (5 + 7) = 3

Cột thứ nhất ô thứ nhất từ trái sang: ta cần điền thêm số 15 - (3 + 8) = 4

Cột thứ 2 ô thứ nhất từ trên xuống: ta cần điền thêm số 15 - (5 + 1) = 9

Tổng của đường chéo còn lại là : 4 + 5 + 6 = 15 ( đúng )

Vậy ta có bảng sau : Hướng dẫn giải câu 51 Luyện tập 1 Phép trừ và phép chia

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021