Giải câu 41 bài 6: Phép trừ và phép chia Toán 6 tập 1 Trang 22

  • 1 Đánh giá

Câu 41: Trang 22 - sgk toán 6 tập 1

Hà Nội, Huế, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh nằm trên quốc lộ 1 theo thứ tự như trên. Cho biết các quãng đường trên quốc lộ ấy:

Hà Nội - Huế là 658 km.

Hà Nội - Nha Trang là 1278 km.

Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh là 1710 km.

Tính các quãng đường Huế - Nha Trang, Nha Trang – Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài làm:

Ta có sơ đồ như sau :

Hướng dẫn giải câu 41 bài Phép trừ và phép chia

  • Quãng đường Huế - Nha Trang là:

1278 - 658 = 620 (km)

  • Quãng đường Nha Trang - Thành phố Hồ Chí Minh là:

1710 – 1278 = 432 (km)

Vậy Quãng đường Huế - Nha Trang dài 620km.

Quãng đường Nha Trang - Thành phố Hồ Chí Minh dài 432km.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021