Giải câu 30 bài 5: Phép cộng và phép nhân Toán 6 tập 1 Trang 17

  • 1 Đánh giá

Câu 30:: Trang 17 - sgk toán 6 tập 1

Tìm số tự nhiên x, biết:

a) (x - 34).15 = 0

b) 18.(x - 16) = 18

Bài làm:

a) (x - 34).15 = 0

<=> x - 34 = 0 : 15

<=> x - 34 = 0

<=> x = 0 + 34

<=> x = 34

Vậy x = 34.

b) 18.(x - 16) = 18

<=> x - 16 = 18 : 18

<=> x - 16 = 1

<=> x = 1+ 16

<=> x = 17

Vậy x = 17.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021