Giải câu 105 bài 13: Bội và ước của một số nguyên sgk Toán 6 tập 1 Trang 97

  • 1 Đánh giá

Câu 105: Trang 97 - sgk toán lớp 6 tập 1

Điền số vào ô trống cho đúng:

a

42

2

-26

0

9

b

-3

-5

7

-1

5

-1

Bài làm:

a

42

-25

2

-26

0

9

b

-3

-5

-2

7

-1

-14

5

-1

-2

0

-9

Hướng dẫn: Nếu số bị chia và số chia khác dấu thì thương mang dấu âm. Nếu số bị chia và số chia cùng dấu thì thương mang dấu dương. Kết quả của trị tuyệt đối thì luôn dương.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021