Giải câu 44 bài 7: Độ dài đoạn thẳng sgk Toán 6 tập 1 Trang 119

  • 1 Đánh giá

Câu 44: Trang 119 - sgk toán 6 tập 1

a) Sắp xếp độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CD, DA trong hình 46 theo thứ tự giảm dần.

b) Tính chu vi hình ABCD (tức là tính AB + BC + CD + DA).

Hướng dẫn giải câu 44 bài Độ dài đoạn thẳng

Bài làm:

Ta có:

  • AB = 12 mm
  • BC = 16 mm
  • CD = 25 mm
  • DA = 30 mm

==> AB < BC < CD < DA.

Vậy thứ tự giảm dần về độ dài các đoạn thẳng là: DA, CD, BC, AB.

b) Chu vi của hình ABCD là:

AB + BC + CD + DA = 12 + 16 + 25 + 30 = 83 (mm)

Đáp số: 83 (mm)

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021